[#] BSOD - Blue Screen Of Death

( Ostatnio zmieniony pon., 16/06/2008 - 00:04 )
 

Niebieski ekran wyświetla szereg informacji dotyczących usterki. Najważniejsze z nich to (począwszy od góry ekranu):

Symboliczna nazwa błędu.
Jest to komunikat, jaki błąd zwraca do systemu operacyjnego. Odpowiada numerowi błędu Stop, ukazującemu się na dole ekranu.Przykładowa nazwa błędu to DRIVER_IRQL_NOT_LES­S_OR_EQUAL.

Zalecany sposób rozwiązania problemu.
Ten ogólny tekst dotyczy wszystkich błędów Stop określonego typu. W zależności od numeru błędu, możesz być poproszony o sprawdzenie dostępnej przestrzeni dyskowej, odinstalowanie urządzenia albo usunięcie lub uaktualnienie ostatnio zainstalowanego sterownika lub programu.

Numer błędu i parametry
Programiści nazywają tę sekcję Informacje o wykrywaniu błędów (ang. bugcheck information). Tekst następujący po słowie STOP zawiera numer błędu (w zapisie szestnastkowym, co jest oznaczone przez 0× na początku kodu) oraz maksymalnie cztery parametry, które są specyficzne dla każdego typu błędu.W naszym przykładzie kod błędu to 0×000000D1 (lub samo D1), co wskazuje na sterownik, który próbował użyć niewłaściwego adresu pamięci.W tym przykładzie parametry określają kolejno: adres pamięci, do którego sterownik chciał uzyskać dostęp; poziom żądania przerwania (IRQL), którego Windows używa do określenia kolejności, w jakiej ma odpowiedzieć na żądania sprzętu lub oprogramowania; czy sterownik próbował odczytać coś z pamięci, czy też zapisać do pamięci (0 oznacza, że była to operacja odczytu) oraz adres pamięci, z którego pochodziło niedozwolone żądanie.

Szczegóły sterownika.
W niektórych (nie wszystkich) komunikatach błędu Stop linia ta wymienia nazwę sterownika powiązanego z błędem. Jeżeli pojawi się nazwa pliku, sprawdź, czy sterownik jest cyfrowo podpisany. Jeżeli będzie to potrzebne, możesz użyć Konsoli odzyskiwania lub uruchomić system Windows w Trybie awaryjnym w celu usunięcia lub przywrócenia sterownika. Nie zakładaj jednak z góry, że plik, który wskazał BSOD, jest uszkodzony. Czasem zdaża się, że inny plik zawiesza program lub usługę, która z koleji wykonuje niedozwoloną operację i to właśnie jej nazwa będzie widoczna na niebieskim ekranie. Przykładowa linijka tej sekcji wygląda tak: *** tcpip.sys – Address F75D2870 base at F759000, DateStamp 3b7dc580


Zabierzmy się zatem za identyfikację błędów STOP:

Stop 0×0000000A lub IRQL_NOT_LESS_OR_E­QUAL

Proces lub sterownik trybu jądra próbował uzyskać dostęp do obszaru pamięci bez
autoryzacji. Ten błąd Stop zazwyczaj powodowany jest przez uszkodzone lub niekompatybilne urządzenie albo oprogramowanie. Nazwa będącego sprawcą sterownika urządzenia często ukazuje się w komunikacie o błędzie Stop i może dostarczyć ważnych wskazówek do rozwiązania problemu.
Rozwiązanie:
Jeżeli komunikat wskazuje na konkretne urządzenie lub kategorię urządzeń, spróbuj usunąć lub wymienić urządzenia z tej kategorii. Jeżeli ten komunikat błędu Stop pojawi się podczas instalacji lub procedury aktualizacji systemu, możesz podejrzewać niekompatybilny sterownik, usługę systemową, skaner wirusów, program do wypalanie płyt CD lub program do tworzenia kopii zapasowych. Jeśli błąd pojawia się np. po dodaniu nowej karty rozszerzeń, należy usunąć kartę i sprawdzić czy BSOD nadal się pojawia. Rozwiązaniem może być także instalacja najnowszych sterowników kompatybilnych z WinXP.


Stop 0×0000001E lub KMODE_EXCEPTI­ON_NOT_HANDLED

Błąd pojawia się gdy jeden z procesów uprzywilejowanych próbował wykonać nielegalną lub niezgodną z typem procesora instrukcję maszynową (np. sterownik usiłował wykonać instrukcję dla procesorów AMD – 3DNow! na procesorze Intela).

Rozwiązanie:
najczęściej należy usunąć błędny sterownik (często jego nazwa jest wyswietlana) lub uaktualnić go do najnowszej wersji. Warto także sprawdzić ilość wolnego miejsca na dysku twardym lub sprawdzić poziom fizycznej pamięci i ewentualnie zwolnić ją. Przyczyną błędu może być także wyciek pamięci tzn. gdy aplikacja błędnie zwalnia (lub wcale nie zwalnia) przydzielonej jej pamięci.


Stop 0×00000024 lub NTFS_FILE_SYSTEM

Błąd oznaczający problem ze sterownikiem ntfs.sys, obsługującym system plików NTFS. Prawdopodobną przyczyną wystąpienia tego błędu jest uszkodzenie kontrolera IDE lub nawet samego dysku twardego (bad sectors), czasem jest to spowodowane uszkodzeniem lub zerwaniem kabla sygnałowego w tasmie łączącej dysk z płytą główną. Istnieje podobny błąd dla partycji FAT o numerze 0×00000023

Rozwiązanie:
Jeśli uda się uruchomić system Windows ponownie należy zbadać strukturę logiczną dysku za pomocą polecenia chkdsk c: /f /r. Jeśli system Windows nie uruchamia się warto zanieść dysk do kolegi i tam sprawdzić jego przydatność.


Stop 0×0000002E lub DATA_BUS_ERROR

Przyczyną tego błędu Stop jest w większości przypadków awaria lub wadliwa pamięć
fizyczna (włączając pamięć używaną w kartach graficznych). Błąd może być
również wywołany uszkodzonym dyskiem twardym lub płyty głównej.

Rozwiązanie:
w takich przypadkach często jedynym rozwiązaniem jest wymiana uszkodzonego podzespołu.


Stop 0×0000003F lub NO_MORE_SYSTEM_PTES

Ten stosunkowo rzadki komunikat o błędzie pojawia się, kiedy w twoim systemie zabraknie dostępnych wpisów systemowych PTE (Page Table Entries). Przyczyną może być niewłaściwie działający program do tworzenia kopii zapasowych lub wadliwy sterownik urządzenia.

Rozwiązanie:
Artykuł Q256004 z bazy Knowledge Base, zatytułowany „How to Troubleshoot ‚STOP 0×0000003F‘ and ‚STOP 0×000000D8‘ Error Messages in Windows 2000“, opisuje modyfikacje w rejestrze systemu Windows, które mogą rozwiązać ten problem.


Stop 0×00000050 lub PAGE_FAULT_IN_NON­PAGED_AREA

Urządzenie sprzętowe lub usługa systemowa zażądała danych, które nie znajdowały się w pamięci, powodując błąd wyjątku. Przyczyną może być wadliwa pamięć fizyczna lub niekompatybilne oprogramowanie, w szczególności programy zdalnego dostępu oraz antywirusowe.

Rozwiązanie:
Jeżeli błąd wystąpił natychmiast po zainstalowaniu sterownika urządzenia albo aplikacji, spróbuj użyć Trybu awaryjnego, aby usunąć sterownik lub odinstalować program.


Stop 0×00000077 lub KERNEL_STACK_IN­PAGE_ERROR oraz
Stop 0×0000007A lub KERNEL_DATA_IN­PAGE_ERROR

System próbował odczytać dane jądra z pamięci wirtualnej (pliku stronicowania),
lecz nie udało mu się odnaleźć danych pod określonym adresem pamięci. Ten błąd Stop może być wywołany różnymi problemami, włączając uszkodzoną pamięć, niesprawny dysk twardy, nieprawidłowo skonfigurowany kontroler dysków albo kabel, uszkodzone dane lub zarażenie wirusem.

Rozwiązanie:
Jeśli drugi parametr błędu ma wartość 0×C000009C lub 0×C000016A oznacza to błąd wymiany spowodowany błędnymi sektorami na dysku twardym. Wartość 0×C000009D oznacza, że problemy ma kontroler IDE, który nie może się komunikować z dyskiem twardym. Zwykle pomaga mocniejsze wpięcie taśmy połączeniowej.


Stop 0×000000ED lub UNMOUNTABLE_BO­OT_VOLUME

Windows XP nie był w stanie uzyskać dostępu do woluminu zawierającego pliki startowe. Zwykle przyczyną jest zbyt szybka praca w transferze Ultra DMA.

Rozwiązanie:
Jeżeli ujrzysz ten komunikat błędu Stop podczas próby aktualizacji systemu do Windows XP, sprawdź, czy posiadasz kompatybilne sterowniki dla kontrolera dysków i sprawdź okablowanie dysków, aby upewnić się, że jest poprawnie skonfigurowane. Jeżeli używasz dysków ATA-66 lub ATA-100, upewnij się, że posiadasz 80-żyłowy kabel, a nie standardowy 40-żyłowy kabel IDE. W niektórych wypadkach błąd ten naprawi się samoczynnie po ponownym uruchomieniu systemu. Jeśli drugi parametr błędu ma wartość 0×C0000032 to prawdopodobnie uszkodzeniu uległa struktura logiczna plików. Uruchom system z płyty CD i w konsoli odzyskiwania wprowadź polecenie chkdsk /r.


Stop 0×0000007B lub INACCESSIBLE_BO­OT_DEVICE

Ten komunikat oznacza, że Windows XP nie jest w stanie zlokalizować partycji systemowej lub woluminu startowego podczas uruchamiania. Problem może pojawić się po ponownym partycjonowaniu dysków lub wymianie kontrolera dysków i jego sterowników. W tym wypadku wpisy w pliku Boot.ini nie wskazują już poprawnych partycji.

Rozwiązanie:
Jeżeli problem pojawił się po wymianie kontrolera dysków, sprawdź, czy nowy sprzęt jest właściwie skonfigurowany. Następnie uruchom system Windows XP z płyty instalacyjnej, zaloguj się do Konsoli odzyskiwania i użyj polecenia Bootcfg do wyszukania dostępnych instalacji Windows, po czym napraw plik Boot.ini automatycznie. Można także podjąć próbę naprawienia błędu za pomocą polecenia chkdsk /r. W innym przypadku czeka Cię zapewne kupno nowego dysku smutny.gif((


Stop 0×0000007F lub UNEXPECTED_KER­NEL_MODE_TRAP

Najczęstszą przyczyną tego błędu jest awaria sprzętu. Jest wielce prawdopodobne, że ujrzysz ten komunikat o błędzie Stop, jeżeli masz wadliwe kości pamięci, niedopasowane moduły pamięci, wadliwie działający procesor albo awarię wentylatora lub zasilania, która powoduje przegrzanie. Pojawienie się tego błędu jest szczególnie prawdopodobne w wypadku systemów, w których procesor został przestawiony na pracę z szybkością przekraczającą szybkość nominalną – czyli po overclockingu.

Rozwiązanie:
Pierwszy parametr występujący zaraz po numerze błędu Stop określa konkretną przyczynę pojawienia się błędu, tak jak wyjaśniono w bazie Knowledge Base w artykule Q137539 zatytułowanym „General Causes of Stop 0×0000007F Errors“.


Stop 0×00000079 lub MISMATCHED_HAL

Komunikat ten oznacza niezgodność między warstwą abstrakcji sprzętu HAL (Hardware Abstraction Layer) i plikami systemowymi Windows XP. Błąd ten w większości wypadków występuje na maszynach z interfejsem ACPI, kiedy ustawienia ACPI w BIOS-ie zostały niespodziewanie zmienione.

Rozwiązanie:
Aby wyłączyć lub ponownie włączyć funkcje ACPI, zainstaluj ponownie system Windows XP, po dokonaniu zmian w BIOS-ie. Aby uzyskać więcej szczegółów, przeczytaj artykuł Q237556 z bazy Knowledge Base, zatytułowany „How to Troubleshoot Windows 2000 Hardware Abstraction Layer Issues“.


Stop 0×0000007A lub KERNEL_DATA_IN­PAGE_ERROR

Ten błąd Stop ma tę samą pierwotną przyczynę, co błędy 0×77: dane strony lub jądra nie zostały odnalezione w pamięci wirtualnej (pliku stronicowania). Może się to zdarzyć z powodu niekompatybilności dysku lub sterowników kontrolera albo problemów sprzętowych, takich jak niewłaściwie zakończone urządzenie SCSI, uszkodzone sektory na twardym dysku albo konflikt w BIOS-ie lub oprogramowaniu producenta (firmware) kontrolera dysków.

Rozwiązanie:
Uruchom narzędzie Sprawdź dysk systemu WindowsXP. Jeżeli producent dysku oferuje bardziej dokładne narzędzie, użyj go w celu gruntownego sprawdzenia każdego dysku fizycznego w systemie.


Stop 0×0000009F lub DRIVER_POWER_STA­TE_FAILURE

Sterownik jest w niezgodnym lub niewłaściwym stanie zasilania po zamknięciu systemu, przejściu do trybu wstrzymania lub hibernacji albo po przywróceniu z jednego z tych trybów. Błąd ten nie jest ograniczony do sterowników urządzeń. Może być również spowodowany przez sterowniki filtra systemu plików, takie jak te instalowane przez programy antywirusowe, narzędzia do tworzenia kopii zapasowych oraz programy do zdalnego dostępu. Nazwa sterownika będącego sprawcą problemu jest często wyświetlona w komunikacie o błędzie Stop.

Rozwiązanie:
Jako sposób na rozwiązanie problemu, spróbuj odinstalować nie podpisane sterowniki urządzenia lub program, który używa wspomnianego sterownika.
Dodatkowe sugestie dotyczące rozwiązania tego błędu znajdują się w bazie
Knowledge Base w artykule Q266169 „How to Troubleshoot Problems with Standby Mode, Hibernate Mode, and Shutting Down Your Computer in Windows 2000“.


Stop 0×000000C2 lub BAD_POOL_CALLER

Ten błąd Stop występuje, kiedy proces lub sterownik trybu jądra próbuje przeprowadzić niedozwoloną alokację pamięci. Problem bywa często spowodowany przez błąd sterownika lub oprogramowania. Okazjonalnie jest powodowany przez awarię urządzenia sprzętowego.

Rozwiązanie:
Możesz odnaleźć szczegółowe instrukcje debugowania dla
tego błędu w bazie Knowledge Base w artykule Q265879 „How to Debug ‚Stop 0×C2‘ or ‚Stop 0×000000C2‘ Error Messages“. Pomaga także instalacja najnowszych sterowników dostępnych dla systemu WinXP lub instalacja nowszej wersji programu.


Stop 0×000000D1 lub DRIVER_IRQL_NOT_LES­S_OR_EQUAL

Jest to jeden z najczęstszych błędów Stop. Zazwyczaj błąd ten pojawia się, kiedy sterownik próbuje uzyskać dostęp do niewłaściwego adresu pamięci.

Rozwiązanie:
Poszukaj nie podpisanych sterowników i bądź szczególnie podejrzliwy wobec ostatnio instalowanych lub aktualizowanych programów antywirusowych, narzędzi do wypalania płyt CD, narzędzi dyskowych oraz programów do tworzenia kopii zapasowych, które mogły zainstalować wadliwy sterownik filtra systemu plików.


Stop 0×000000D8 lub DRIVER_USED_EX­CESSIVE_PTES

Jeżeli źle napisany sterownik powoduje, że twój komputer żąda dużej ilości pamięci jądra, to może zabraknąć obszaru wpisów systemowych (PTE, Page Table Entries) i w efekcie zobaczysz ten komunikat.

Rozwiązanie:
Jego przyczyna, wraz z sugestią rozwiązania problemu, jest identyczna jak ta, którą można odnależć w komunikacie o błędzie Stop 0×3F.


Stop 0×000000EA lub THREAD_STUCK_IN_DE­VICE_DRIVER

Możesz zobaczyć ten komunikat o błędzie po zainstalowaniu nowej karty graficznej lub zaktualizowanego (i nienajlepiej napisanego) sterownika karty graficznej, który powoduje zatrzymanie systemu na nieokreślony czas podczas oczekiwania na urządzenie wideo.

Rozwiązanie:
Aby rozwiązać problem, wymień kartę graficzną lub użyj innego sterownika wideo.


Stop 0×000000F2 lub HARDWARE_INTER­RUPT_STORM

Ten powiązany ze sprzętem błąd Stop może być wyjątkowo frustrujący, kiedy się go
doświadczy, i może jeszcze bardziej irytujący przy próbie rozwiązania go. Jądro systemu Windows XP wykryło lawinę przerwań (ang. interrupt storm), kiedy urządzenie nie zdołało zwolnić przerwania (IRQ). Błąd ten zazwyczaj powodowany jest przez źle napisane sterowniki urządzeń lub zawierające błędy oprogramowanie producenta (firmware).

Rozwiązanie:
Aby wyizolować problem, spróbuj określić, które urządzenie jest powiązane z nazwą pliku wymienioną w sekcji informacji o sterowniku komunikatu błędu. Następnie użyj Menedżera urządzeń lub narzędzia Informacje o systemie, aby zidentyfikować inne urządzenia używające tego samego IRQ. Usuń wszystkie urządzenia zidentyfikowane jako używające tego IRQ, a następnie dodawaj je ponownie po jednym, dopóki problem się nie powtórzy.


Stop 0×C000021A lub STATUS_SYSTEM_PRO­CESS_TERMINATED

Komunikat ten wskazuje na poważny problem zabezpieczeń w systemie Windows
XP – działanie podsystemu trybu użytkownika, takiego jak Winlogon lub Client Server Runtime Subsystem (Csrss.exe), zostało zakłócone. Najczęstszą przyczyną tego problemu jest program innego producenta, a rozwiązaniem jest zazwyczaj usunięcie go. Błąd ten występuje również, jeżeli nastąpiło częściowe przywrócenie z kopii zapasowej, powodujące niezgodność w plikach systemowych, albo jeżeli uprawnienia systemowe zostały niewłaściwie zmodyfikowane, tak że konto systemowe nie ma już uprawnień dostępu do plików systemowych i folderów.


Stop 0×C0000221 lub STATUS_IMAGE_CHEC­KSUM_MISMATCH

Najczęstszymi przyczynami tego typu błędu Stop są problemy z uszkodzonym plikiem lub dyskiem (włączając uszkodzony plik stronicowania) oraz wadliwy sprzęt.

Rozwiązanie:
Komunikat błędu zazwyczaj zawiera nazwę uszkodzonego pliku na końcu symbolicznej nazwy błędu lub w oddzielnej linii; możliwe, że uda ci się przywrócić plik z płyty instalacyjnej Windows XP za pomocą Konsoli odzyskiwania. Przywrócenie ostatniej znanej dobrej konfiguracji może być również pomocne w rozwiązaniu tego problemu.


Uniwersalne przyczyny błędu i ich rozwiązania

W większości przypadków błąd STOP nie oznacza wymiany komputera czy reinstalacji systemu Windows. Jednak zdarza się i tak, że trzeba wymienić jakies podzespoły po przegrzaniu – szczególnie często zdarza się to modułom pamięci RAM. Czasem niebieski ekran znika równie tajemniczo jak się pojawił i jest zjawiskiem jednorazowym, który nie niepokoi nas już po restarcie komputera.
Typową przyczyną błędu STOP jest instalacja nowego urządzenia, a co za tym idzie nowego sterownika, który często jest błędnie napisany lub niezgodny z systemem WinXP. Rozwiązanie tkwi w uruchomieniu komputera z pomocą klawisza F8 i wybraniu opcji Ostatnia znana dobra konfiguracja. Jeśli i to nie pomoże trzeba skorzystać z Trybu awaryjnego i usunąć wadliwy sterownik. pamiętaj aby nigdy nie instalować kilku sterowników naraz, bo potem może być problem z odnalezieniem tego sprawiającego kłopoty.
Jeśli niebieski ekran pojawił się po włożeniu jakiegoś nowego podzespołu, trzeba sprawdzić czy będzie się pojawiał po wyjęciu go. Jeśli tak to sprawdzamy czy w Internecie jest dostępna najnowsza wersja sterowników, firmwaru (jest to firmowe oprogramowanie dla sprzętu i wgrywane do sprzętu, a nie do systemu), a czasem nawet BIOSu (z BIOSEm trzeba postępować baaardzo ostrożnie). Pamiętajmy także aby nigdy nie dodawać więcej niż jednego podzespołu naraz. No i sprawdźmy czy np. pamięć RAM dobrze „siedzi“ w slocie dla niej przeznaczonym.
Czasem pojawienbie się ekranu śmierci związane jest z nierozsądnym podkręcaniem procesora, karty graficznej itp. Trzeba wtedy ustawić wszystkie parametry na poziomie zdefiniowanym przez producenta.
Nie zaszkodzi także zainstalować Service Packa i inne poprawki Microsoftu oraz pamiętać o aktualnej bazie antywirusowej.

Baza Wiedzy Microsoftu (Knowledge Base)

Szczegółowy opis wszystkich błędów wraz z rozwiązaniami znajdziesz w internetowej Bazie Wiedzy (Knowledge Base) Microsoftu. Na stronie znajdziesz wyszukiwarkę. Po wpisaniu do niej kodu błędu STOP wyświetli ona wszystkie dostępne artykuły na ten temat.
Wersja angielska – www.microsoft.com/technet
Wersja polska (zawiera mniej informacji) – www.msinfo.pl

Pomocne witryny WWW i inne materiały:

http://www.microsoft.com/…ol/winxppro/ reskit/prmd_stp­_xbsx.asp
http://support.microsoft.com/default.aspx?…
http://support.microsoft.com/default.aspx?…


0 0×0000 Operacja zakończona pomyślnie.
1 0×0001 Niewłaściwa funkcja.
2 0×0002 System nie odnalazł określonego pliku.
3 0×0003 System nie odnalazł określonej ścieżki.
4 0×0004 Otwarcie pliku jest niemożliwe.
5 0×0005 Brak dostępu.
6 0×0006 Niewłaściwe dojście.
7 0×0007 Bloki sterowania zostały uszkodzone .
8 0×0008 Brak miejsca dla wykonania polecenia.
9 0×0009 Adres bloku kontroli jest nieprawidłowy.
10 0×000A Nieprawidłowe środowisko.
11 0×000B Próba ładowania programu w nieprawidłowym formacie.
12 0×000C Niewłaściwy kod dostępu.
13 0×000D Niewłaściwe dane.
14 0×000E Brak miejsca dla wykonania operacji.
15 0×000F Odnalezienie dysku było niemożliwe.
16 0×0010 Usunięcie katalogu było niemożliwe.
17 0×0011 Przeniesienie pliku na inny dysk jest niemożliwe.
18 0×0012 Brak plików.
19 0×0013 Nośnik jest zabezpieczony.
20 0×0014 Odnalezienie urządzenia jest niemożliwe.
21 0×0015 Urządzenie nie jest gotowe.
22 0×0016 Urządzenie nie rozpoznaje polecenia.
23 0×0017 Błąd danych (CRC)
24 0×0018 Program wydał polecenie, ale jego długość jest niewłaściwa.
25 0×0019 Znalezienie na dysku określonego obszaru lub ścieżki nie jest możliwe.
26 0×001A Dostęp do określonego dysku lub dyskietki nie jest możliwy.
27 0×001B Znalezienie na dysku żądanego sektora nie jest możliwe.
28 0×001C Brak papieru w drukarce.
29 0×001D System nie może zapisywać do określonego urządzenia.
30 0×001E System nie może czytać z określonego urządzenia.
31 0×001F Urządzenie podłączone do komputera nie działa.
32 0×0020 Proces nie może uzyskać dostępu do pliku ponieważ jest on używany przez inny proces.
33 0×0021 Proces nie może uzyskać dostępu do pliku ponieważ inny proces zablokował jego część.
34 0×0022 W stacji umieszczono niewłaściwą dyskietkę. Włóż: %2 (numer woluminu: %3) do stacji: %1.
36 0×0024 Za dużo plików otwartych do udostępniania.
38 0×0026 Osiągnięto koniec pliku.
39 0×0027 Dysk jest pełny.
50 0×0032 Żądanie sieciowe nie jest obsługiwane.
51 0×0033 Zdalny komputer jest niedostępny.
52 0×0034 W sieci istnieje już taka nazwa.
53 0×0035 Ścieżka sieciowa nie została znaleziona.
54 0×0036 Sieć jest zajęta.
55 0×0037 Określone zasoby sieciowe lub urządzenie są już niedostępne.
56 0×0038 Został osiągnięty limit sieciowych poleceń BIOS.
57 0×0039 Wystąpił błąd sprzętowy karty sieciowej.
58 0×003A Określony serwer nie może wykonać żądanej operacji.
59 0×003B Wystąpił nieoczekiwany błąd sieciowy.
60 0×003C Zdalna karta sieciowa jest niezgodna.
61 0×003D Kolejka wydruku jest pełna.
62 0×003E Przestrzeń do przechowania pliku oczekującego na wydruk jest niedostępna w serwerze.
63 0×003F Plik oczekujący na wydruk został usunięty.
64 0×0040 Określona nazwa sieciowa już nie jest dostępna.
65 0×0041 Dostęp do sieci jest zabroniony.
66 0×0042 Typ zasobu sieciowego jest nieprawidłowy.
67 0×0043 Znalezienie nazwy sieciowej jest niemożliwe.
68 0×0044 Został przekroczony limit nazw dla karty sieciowej lokalnego komputera.
69 0×0045 Został przekroczony limit sieciowych poleceń BIOS.
70 0×0046 Zdalny serwer przerwał pracę lub jest w trakcie procesu uruchamiania.
71 0×0047 Do tego zdalnego komputera nie można obecnie uzyskać więcej połączeń ponieważ istnieje już maksymalna akceptowalna liczba połączeń.
72 0×0048 Określona drukarka lub urządzenie przerwało pracę.
80 0×0050 Plik istnieje.
82 0×0052 Utworzenie katalogu lub pliku jest niemożliwe.
83 0×0053 Nie udało się INT 24
84 0×0054 Pamięć do przetworzenia tego żądania jest niedostępna.
85 0×0055 Nazwa lokalnego urządzenia jest już w użyciu.
86 0×0056 Określone hasło sieciowe jest nieprawidłowe.
87 0×0057 Parametr jest nieprawidłowy.
88 0×0058 Wystąpił błąd zapisu w sieci.
89 0×0059 System nie może teraz uruchomić innego procesu.
100 0×0064 Utworzenie innego semafora systemowego jest niemożliwe.
101 0×0065 Wyłączny semafor jest własnością innego procesu.
102 0×0066 Semafor jest ustawiony i nie może być zamknięty.
103 0×0067 Semafor nie może być ponownie ustawiony.
104 0×0068 Żądanie wyłącznych semaforów w czasie przerwania jest niemożliwe.
105 0×0069 Poprzednia przynależność tego semafora skończyła się.
106 0×006A Włóż dyskietkę do stacji dysków %1.
107 0×006B Program przestał działać ponieważ nie została włożona inna dyskietka.
108 0×006C Dysk jest w użyciu lub zablokowany przez inny proces.
109 0×006D Potok został zakończony.
110 0×006E System nie może otworzyć określonego urządzenia lub pliku.
111 0×006F Nazwa pliku jest za długa.
112 0×0070 Jest za mało miejsca na dysku.
113 0×0071 Brak wewnętrznych identyfikatorów plików.
114 0×0072 Wewnętrzny identyfikator pliku docelowego jest nieprawidłowy.
117 0×0075 Wywołanie IOCTL wykonane przez program aplikacji jest nieprawidłowe.
118 0×0076 Wartość parametru przełącznika sprawdź-przy-zapisie jest nieprawidłowa.
119 0×0077 System nie obsługuje żądanego polecenia.
120 0×0078 Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie Win32.
121 0×0079 Został przekroczony czas semafora.
122 0×007A Obszar danych przekazany do wywołania systemowego jest za mały.
123 0×007B Nazwa pliku, nazwa katalogu lub składnia etykiety woluminu jest nieprawidłowa.
124 0×007C Poziom wywołania systemowego jest nieprawidłowy.
125 0×007D Dysk nie ma nazwy woluminu.
126 0×007E Określony moduł nie mógł być znaleziony.
127 0×007F Określona procedura nie mogła być znaleziona.
128 0×0080 Nie ma procesów podrzędnych, na które należy czekać.
129 0×0081 Aplikacja %1 nie może być uruchomiona w trybie Win32.
130 0×0082 Próbowano użyć dojścia do pliku do otwarcia partycji dysku dla operacji innej niż czyste We-Wy dyskowe.
131 0×0083 Wykonano próbę przesunięcia wskaźnika pliku przed początek pliku.
132 0×0084 Wskaźnik plików nie może być ustawiony na określonym urządzeniu lub pliku.
133 0×0085 Polecenia JOIN lub SUBST nie mogą być użyte na dysku zawierającym poprzednio sprzężone dyski.
134 0×0086 Wykonano próbę użycia polecenia JOIN lub SUBST dla dysku, który został już sprzęgnięty.
135 0×0087 Wykonano próbę użycia polecenia JOIN lub SUBST dla dysku, który został już zastąpiony (SUBST).
136 0×0088 System próbował usunąć stan JOIN dysku, który nie jest sprzęgnięty (JOIN).
137 0×0089 System próbował usunąć substytucję dysku, który nie był poddany substytucji.
138 0×008A System próbował sprzęgnąć dysk z katalogiem na sprzęgniętym dysku.
139 0×008B System próbował dokonać substytucji dysku katalogiem w dysku poddanym substytucji.
140 0×008C System próbował sprzęgnąć dysk z katalogiem na dysku poddanym substytucji.
141 0×008D System próbował dokonać substytucji dysku katalogiem w sprzęgniętym dysku.
142 0×008E System nie może teraz wykonać poleceń JOIN lub SUBST.
143 0×008F System nie może sprzęgnąć lub dokonać substytucji (JOIN lub SUBST) dysku z lub do katalogu na tym samym dysku.
144 0×0090 Katalog nie jest podkatalogiem katalogu źródłowego.
145 0×0091 Katalog nie jest pusty.
146 0×0092 Określona ścieżka jest używana w zastępstwie.
147 0×0093 Do przetworzenia tego polecenia jest dostępnych za mało zasobów.
148 0×0094 Określona ścieżka nie może być teraz użyta.
149 0×0095 Wykonano próbę sprzęgnięcia (JOIN) lub substytucji (SUBST) dysku, dla którego katalog na dysku jest docelowym katalogiem poprzedniego polecenia SUBST.
150 0×0096 Informacja śledzenia systemu nie została określona w pliku CONFIG.SYS lub śledzenie jest niedozwolone.
151 0×0097 Liczba określonych zdarzeń semafora dla DosMuxSemWait jest nieprawidłowa.
152 0×0098 Nie został wykonany DosMuxSemWait; za dużo semaforów jest już ustawionych.
153 0×0099 Lista DosMuxSemWait jest nieprawidłowa.
154 0×009A Wprowadzona etykieta woluminu przekracza limit znaków etykiety systemu operacyjnego.
155 0×009B Utworzenie innego wątku jest niemożliwe.
156 0×009C Proces odbiorczy odrzucił sygnał.
157 0×009D Segment jest już zarzucony i nie może być zablokowany.
158 0×009E Segment jest już odblokowany.
159 0×009F Adres numeru ID wątku jest nieprawidłowy.
160 0×00A0 Ciąg argumentów przekazany do DosExecPgm jest nieprawidłowy.
161 0×00A1 Określona ścieżka jest nieprawidłowa.
162 0×00A2 Sygnał jest już w stanie oczekiwania.
164 0×00A4 Utworzenie dalszych wątków w systemie jest niemożliwe.
167 0×00A7 Zablokowanie regionu pliku jest niemożliwe.
170 0×00AA Żądane zasoby są w użyciu.
173 0×00AD Żądanie zablokowania nie było zaległe dla podanego obszaru anulowania.
174 0×00AE System plików nie obsługuje zmian częściowych dokonanych dla typu blokady.
180 0×00B4 System wykrył niepoprawny numer segmentu.
182 0×00B6 System operacyjny nie może uruchomić %1.
183 0×00B7 Utworzenie pliku już istniejącego jest niemożliwe.
186 0×00BA Przekazana flaga jest nieprawidłowa.
187 0×00BB Określona nazwa systemowego semafora nie została znaleziona.
188 0×00BC System operacyjny nie może uruchomić %1.
189 0×00BD System operacyjny nie może uruchomić %1.
190 0×00BE System operacyjny nie może uruchomić %1.
191 0×00BF Uruchomienie %1 w trybie Win32 jest niemożliwe.
192 0×00C0 System operacyjny nie może uruchomić %1.
193 0×00C1 %1 nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32.
194 0×00C2 System operacyjny nie może uruchomić %1.
195 0×00C3 System operacyjny nie może uruchomić %1.
196 0×00C4 System operacyjny nie może uruchomić tej aplikacji programu.
197 0×00C5 System operacyjny nie jest obecnie skonfigurowany do uruchomienia tej aplikacji.
198 0×00C6 System operacyjny nie może uruchomić %1.
199 0×00C7 System operacyjny nie może uruchomić tej aplikacji programu.
200 0×00C8 Segment kodu nie może być większy lub równy 64KB.
201 0×00C9 System operacyjny nie może uruchomić %1.
202 0×00CA System operacyjny nie może uruchomić %1.
203 0×00CB System nie mógł znaleźć opcji środowiska, która została wprowadzona.
205 0×00CD Żaden proces w poddrzewie polecenia nie ma obsługi sygnału.
206 0×00CE Nazwa pliku lub rozszerzenie jest za długie.
207 0×00CF Stos ring 2 jest w użyciu.
208 0×00D0 Znaki globalnych nazw plików, * lub ?, są nieprawidłowo wprowadzone lub określono za dużo znaków globalnych.
209 0×00D1 Wysłany sygnał jest nieprawidłowy.
210 0×00D2 Program obsługi sygnału nie może być ustawiony.
212 0×00D4 Segment jest zablokowany i nie może być zrelokowany.
214 0×00D6 Za dużo modułów dołączanych dynamicznie zostało dołączonych do tego programu lub modułu.
215 0×00D7 Zagnieżdżenie wywołań w LoadModule jest niemożliwe.
230 0×00E6 Stan potoku jest nieprawidłowy.
231 0×00E7 Wszystkie instancje potoku są zajęte.
232 0×00E8 Potok został zamknięty.
233 0×00E9 Na drugim końcu potoku nie ma żadnego procesu.
234 0×00EA Dostępnych jest więcej danych.
240 0×00F0 Sesja została anulowana.
254 0×00FE Określona nazwa rozszerzonego atrybutu jest nieprawidłowa.
255 0×00FF Rozszerzone atrybuty są niezgodne.
259 0×0103 Brak więcej danych.
266 0×010A Użycie kopiowania API jest niemożliwe.
267 0×010B Nazwa katalogu jest nieprawidłowa.
275 0×0113 Rozszerzone atrybuty nie pasują do bufora.
276 0×0114 Plik rozszerzonych atrybutów w zainstalowanym systemie plików jest uszkodzony.
277 0×0115 Tabela rozszerzonych atrybutów jest pełna.
278 0×0116 Określone dojście rozszerzonego atrybutu jest nieprawidłowe.
282 0×011A Zainstalowany system plików nie obsługuje rozszerzonych atrybutów.
288 0×0120 Próbowano zwolnić mutex nie będący własnością wywołującego.
298 0×012A Wykonano za dużo przesłań do semafora.
299 0×012B Została zakończona tylko część żądania Read/WritePro­cessMemory.
317 0×013D System nie może znaleźć komunikatu dla numeru komunikatu 0×%1 w pliku komunikatów dla %2.
487 0×01E7 Próbowano uzyskać dostęp do nieprawidłowego adresu.
534 0×0216 Wynik arytmetyczny przekroczył 32 bity.
535 0×0217 Na drugim końcu potoku jest proces.
536 0×0218 Oczekiwanie na otwarcie przez proces drugiego końca potoku.
994 0×03E2 Dostęp do rozszerzonego atrybutu został zabroniony.
995 0×03E3 Operacja We-Wy została przerwana z powodu zakończenia wątku lub żądania aplikacji.
996 0×03E4 Pokrywające się zdarzenie We-Wy nie jest w stanie sygnalizacji.
997 0×03E5 Pokrywająca się operacja We-Wy jest w toku.
998 0×03E6 Nieprawidłowy dostęp do komórki pamięci.
999 0×03E7 Błąd wykonania operacji inpage.
1001 0×03E9 Zbyt głęboka rekursja, stos przepełniony.
1002 0×03EA Okno nie może działać jako wysyłające komunikat.
1003 0×03EB Wykonanie tej funkcji jest niemożliwe.
1004 0×03EC Nieprawidłowe flagi.
1005 0×03ED Wolumin nie zawiera rozpoznanego systemu plików. Proszę się upewnić czy są załadowane wszystkie wymagane systemowe programy obsługi plików i czy wolumin nie jest uszkodzony.
1006 0×03EE Wolumin dla plików został zewnętrznie zmieniony w taki sposób, że otwarty plik nie jest już prawidłowy.
1007 0×03EF Żądana operacja nie może być wykonana w trybie pełnego ekranu.
1008 0×03F0 Wykonano próbę wywołania tokena który nie istnieje.
1009 0×03F1 Baza danych rejestru konfiguracji jest uszkodzona.
1010 0×03F2 Klucz rejestru konfiguracji jest nieprawidłowy.
1011 0×03F3 Klucz rejestru konfiguracji nie mógł być otwarty.
1012 0×03F4 Klucz rejestru konfiguracji nie mógł być odczytany.
1013 0×03F5 Klucz rejestru konfiguracji nie mógł być zapisany.
1014 0×03F6 Jeden z plików w bazie danych rejestru musiał zostać odtworzony za pomocą rejestru lub kopii alternatywnej. Odtworzenie udało się.
1015 0×03F7 Rejestr jest uszkodzony. Uszkodzona jest struktura jednego z plików zawierających dane Rejestru lub systemowy obraz pliku w pamięci lub też plik nie mógł być przywrócony, ponieważ alternatywna kopia lub dziennik był nieobecny lub uszkodzony.
1016 0×03F8 Operacja We-Wy zainicjalizowana przez rejestr nie udała się nieodwracalnie. Rejestr nie mógł odczytać, zapisać lub opróżnić jednego z plików zawierających obraz rejestru systemu.
1017 0×03F9 System próbował załadować lub przywrócić plik do Rejestru ale określony plik nie jest w formacie Rejestru.
1018 0×03FA Wykonano próbę niedozwolonej operacji na kluczu Rejestru, który został zaznaczony do usunięcia.
1019 0×03FB System nie mógł przydzielić wymaganej przestrzeni w Rejestrze.
1020 0×03FC W Rejestrze kluczy, który już ma klucze podrzędne lub wartości nie można utworzyć symbolicznego połączenia.
1021 0×03FD Dla usuwalnego klucza nadrzędnego nie można utworzyć trwałego klucza podrzędnego.
1022 0×03FE Żądanie zmiany powiadomienia jest już kończone i informacja nie jest zwracana do bufora wywołującego. Wywołujący musi teraz przeliczyć pliki, aby znaleźć zmiany.
1051 0×041B Sygnał kontrolny Stop został wysłany do usługi, od której inne działające usługi są zależne.
1052 0×041C Żądany sygnał sterujący jest niewłaściwy dla tej usługi
1053 0×041D Usługa nie odpowiada na sygnał startu lub sygnał sterujący w sposób zgodny czasowo.
1054 0×041E Utworzenie wątku dla tej usługi było niemożliwe.
1055 0×041F Baza danych usługi jest zablokowana.
1056 0×0420 Realizacja usługi jest w toku.
1057 0×0421 Nazwa konta jest nieprawidłowa lub nie istnieje.
1058 0×0422 Określona usługa jest wyłączona i nie może być uruchomiona.
1059 0×0423 Określono cykliczną zależność usługi.
1060 0×0424 Określona usługa nie istnieje jako zainstalowana usługa.
1061 0×0425 Usługa nie może teraz zaakceptować komunikatów sterujących.
1062 0×0426 Usługa nie została uruchomiona.
1063 0×0427 Proces usługi nie mógł być połączony z kontrolerem usługi.
1064 0×0428 W usłudze wystąpił wyjątek podczas obsługi żądania sygnału sterowania.
1065 0×0429 Określona baza danych nie istnieje.
1066 0×042A Usługa zwróciła specyficzny kod błędu.
1067 0×042B Proces zakończył się nieoczekiwanie.
1068 0×042C Nie udało się uruchomienie usługi zależności lub grupy.
1069 0×042D Usługa nie została uruchomiona z powodu nieudanego logowania.
1070 0×042E Po uruchomieniu usługa uległa zawieszeniu w stanie startowym.
1071 0×042F Określona blokada bazy danych usługi jest nieprawidłowa.
1072 0×0430 Określona usługa została zaznaczona do usunięcia.
1073 0×0431 Określona usługa już istnieje.
1074 0×0432 System działa obecnie w ostatniej-znanej-dobrej konfiguracji.
1075 0×0433 Usługa zależności nie istnieje lub została zaznaczona do usunięcia.
1076 0×0434 Bieżące uruchomienie zostało już zaakceptowane do użycia jako ostatni-znany-dobry zestaw sterujący.
1077 0×0435 Od czasu ostatniego uruchomienia komputera nie było prób uruchomienia usługi.
1078 0×0436 Nazwa jest już w użyciu jako nazwa usługi lub nazwa usługi wyświetlania.
1100 0×044C Został osiągnięty fizyczny koniec taśmy.
1101 0×044D Osiągnięty został znacznik pliku na taśmie.
1102 0×044E Napotkano początek taśmy lub partycji.
1103 0×044F Taśma – osiągnięty został koniec zestawu plików.
1104 0×0450 Na taśmie brak więcej danych.
1105 0×0451 Taśma nie mogła być poddana partycji.
1106 0×0452 W trakcie uzyskiwania dostępu do nowej taśmy w partycji o wielu woluminach, bieżący rozmiar bloku jest nieprawidłowy.
1107 0×0453 Podczas ładowania taśmy nie mogła być odnaleziona informacja o partycji taśmy.
1108 0×0454 Zablokowanie mechanizmu wyrzutowego nośnika jest niemożliwe.
1109 0×0455 Usunięcie z pamięci nośnika jest niemożliwe.
1110 0×0456 Nośnik w napędzie mógł się zmienić.
1111 0×0457 Magistrala We-Wy nie została przywrócona do pierwotnego stanu.
1112 0×0458 Brak nośnika w napędzie.
1113 0×0459 Nie istnieje odwzorowanie dla znaku Unicode w docelowej wielobajtowej stronie kodowej.
1114 0×045A Procedura inicjalizacji biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) nie powiodła się.
1115 0×045B Proces zamknięcia systemu jest w toku.
1116 0×045C Przerwanie procesu zamknięcia systemu jest niemożliwe ponieważ taki proces nie jest w toku.
1117 0×045D Żądanie nie mogło być wykonane z powodu błędu urządzenia We-Wy.
1118 0×045E Żadne urządzenie szeregowe nie zostało pomyślnie zainicjalizowane. Program obsługi szeregowej zostanie usunięty z pamięci.
1119 0×045F Niemożliwe jest otwarcie urządzenia, które współużytkowało przerwanie (IRQ) z innymi urządzeniami. Co najmniej jedno inne urządzenie używające tego IRQ zostało już otwarte.
1120 0×0460 Operacja szeregowego We-Wy została zakończona przez inny zapis do portu szeregowego. (Licznik IOCTL_SERIAL_XOF­F_COUNTER osiągnął zero.)
1121 0×0461 Operacja szeregowego We-Wy została zakończona z powodu przekroczenia limitu czasu. (IOCTL_SERIAL_XOF­F_COUNTER nie osiągnął wartości zero.)
1122 0×0462 Na dyskietce nie znaleziono znacznika numeru ID adresu.
1123 0×0463 Niezgodność między polem numeru ID sektora dyskietki i adresem ścieżki kontrolera stacji dysków elastycznych.
1124 0×0464 Kontroler stacji dysków zgłosił błąd, który nie został rozpoznany przez sterownik stacji dysków.
1125 0×0465 Kontroler stacji dysków zwrócił w swych rejestrach niezgodne wyniki.
1126 0×0466 Podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego, nie udała się operacja rekalibracji, mimo ponawiania prób.
1127 0×0467 Podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego, operacja dyskowa nie udała się, mimo ponawiania prób.
1128 0×0468 Podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego, niezbędna była operacja resetowania kontrolera dysku; nawet to nie przyniosło rezultatu.
1129 0×0469 Napotkano fizyczny koniec taśmy.
1130 0×046A Brak pamięci serwera do przetworzenia tego polecenia.
1131 0×046B Wykryta została możliwość wystąpienia stanu zakleszczenia (deadlock).
1132 0×046C Adres bazowy określonego offsetu pliku nie ma odpowiedniego wyrównania.
1140 0×0474 Próba zmiany stanu zasilania systemu została zablokowana przez inną aplikację lub program obsługi.
1141 0×0475 Nie udała się próba zmiany stanu zasilania systemu przez systemowy BIOS.
1150 0×047E Określony program wymaga nowszej wersji systemu Windows.
1151 0×047F Określony program nie jest programem środowiska Windows lub MS-DOS.
1152 0×0480 Uruchomienie więcej, niż jednej instancji określonego programu jest niemożliwe.
1153 0×0481 Określony program został napisany dla starszej wersji systemu Windows.
1154 0×0482 Jeden z plików bibliotek potrzebny do uruchomienia tej aplikacji jest uszkodzony.
1155 0×0483 Z określonym plikiem nie skojarzono żadnej aplikacji.
1156 0×0484 W trakcie wysyłania polecenia do aplikacji wystąpił błąd.
1157 0×0485 Jeden z plików bibliotek potrzebnych do uruchomienia tej aplikacji nie może zostać znaleziony.
1200 0×04B0 Określona nazwa urządzenia jest nieprawidłowa.
1201 0×04B1 Urządzenie nie jest obecnie podłączone lecz istnieje zapamiętane połączenie.
1202 0×04B2 Wykonano próbę zapamiętania urządzenia, które zostało już uprzednio zapamiętane.
1203 0×04B3 Żaden serwis sieci nie zaakceptował podanej ścieżki sieciowej.
1204 0×04B4 Określona nazwa serwisu sieci jest nieprawidłowa.
1205 0×04B5 Otwarcie profilu połączenia sieciowego jest niemożliwe.
1206 0×04B6 Profil połączenia sieciowego jest uszkodzony.
1207 0×04B7 Nie można zliczać obiektu nie będącego kontenerem.
1208 0×04B8 Wystąpił błąd rozszerzony.
1209 0×04B9 Format określonej nazwy grupy jest nieprawidłowy.
1210 0×04BA Format określonej nazwy komputera jest nieprawidłowy.
1211 0×04BB Format określonej nazwy zdarzenia jest nieprawidłowy.
1212 0×04BC Format określonej nazwy domeny jest nieprawidłowy.
1213 0×04BD Format określonej nazwy usługi jest nieprawidłowy.
1214 0×04BE Format określonej nazwy sieci jest nieprawidłowy.
1215 0×04BF Format określonej nazwy udziału sieciowego jest nieprawidłowy.
1216 0×04C0 Format określonego hasła jest nieprawidłowy.
1217 0×04C1 Format określonej nazwy komunikatu jest nieprawidłowy.
1218 0×04C2 Format określonego miejsca docelowego komunikatu jest nieprawidłowy.
1219 0×04C3 Podane uwierzytelnienia kolidują istniejącym zestawem uwierzytelnień.
1220 0×04C4 Wykonano próbę ustanowienia sesji z serwerem sieci lecz jest już zbyt wiele ustanowionych sesji dla tego serwera.
1221 0×04C5 Nazwa domeny grupy roboczej jest już w użyciu przez inny komputer w sieci.
1222 0×04C6 Brak sieci lub nie została uruchomiona.
1223 0×04C7 Operacja została anulowana przez użytkownika.
1224 0×04C8 Żądana operacja nie może być wykonana na pliku z otwartą sekcją odwzorowania użytkownika.
1225 0×04C9 Zdalny system odrzucił połączenie sieciowe.
1226 0×04CA Połączenie sieciowe zostało bezpiecznie zamknięte.
1227 0×04CB Z punktem końcowym transportu sieciowego jest już skojarzony adres.
1228 0×04CC Adres nie został jeszcze skojarzony z punktem końcowym sieci.
1229 0×04CD Próbowano wykonać operację na nieistniejącym połączeniu sieciowym.
1230 0×04CE Próbowano wykonać nieprawidłową operację na aktywnym połączeniu sieciowym.
1231 0×04CF Zdalna sieć jest nieosiągalna za pomocą transportu.
1232 0×04D0 Zdalny system jest nieosiągalny za pomocą transportu.
1233 0×04D1 Zdalny system nie obsługuje protokołu transportu.
1234 0×04D2 Nie działa żadna usługa w docelowym punkcie końcowym sieci ani w zdalnym systemie.
1235 0×04D3 Żądanie zostało przerwane.
1236 0×04D4 Połączenie sieciowe zostało przerwane przez system lokalny.
1237 0×04D5 Operacja nie mogła być pomyślnie zakończona. Należy powtórzyć próbę.
1238 0×04D6 Ustanowienie połączenia z serwerem jest niemożliwe z powodu wyczerpania limitu jednoczesnych połączeń dla tego konta.
1239 0×04D7 Próbowano zalogować się w porze dnia niedozwolonej dla tego konta.
1240 0×04D8 Konto nie ma uprawnień do logowania z tej stacji.
1241 0×04D9 Adres sieciowy nie mógł być użyty do żądanej operacji.
1242 0×04DA Obsługa jest już zarejestrowana.
1243 0×04DB Określona obsługa nie istnieje.
1244 0×04DC Żądana operacja nie została wykonana ponieważ nie potwierdzono tożsamości użytkownika.
1245 0×04DD Żądana operacja nie została wykonana ponieważ użytkownik nie zalogował się do sieci. Określona usługa nie istnieje.
1246 0×04DE Powrót wymagający, aby dzwoniący kontynuował bieżącą pracę.
1247 0×04DF Wykonano próbę wykonania operacji inicjalizacji gdy inicjalizacja została już wykonana.
1248 0×04E0 Brak dalszych urządzeń lokalnych.
1300 0×0514 Nie wszystkie wywoływane uprawnienia są przypisane wywołującemu.
1301 0×0515 Nie zostały wykonane pewne odwzorowania między nazwami kont i numerami ID zabezpieczenia.
1302 0×0516 Dla tego konta nie ustawiono żadnych specjalnych ograniczeń.
1303 0×0517 Brak klucza szyfrowania. Został zwrócony dobrze znany klucz szyfrowania.
1304 0×0518 Hasło NT jest zbyt złożone aby mogło być przekształcone na hasło Menedżera LAN. Zwrócone hasło Menedżera LAN jest pustym ciągiem (NULL).
1305 0×0519 Poziom sprawdzania jest nieznany.
1306 0×051A Wskazuje, że dwa poziomy przeglądania są niezgodne.
1307 0×051B Ten numer ID zabezpieczenia nie może być przypisany jako właściciel tego obiektu.
1308 0×051C Ten numer ID zabezpieczenia nie może być przypisany jako grupa podstawowa obiektu.
1309 0×051D Wykonano próbę operacji na uosobieniu tokena przez wątek, który obecnie nie uosabia klienta.
1310 0×051E Wyłączenie grupy jest niemożliwe.
1311 0×051F Nie ma obecnie dostępnych serwerów logowania do obsługi żądania logowania.
1312 0×0520 Określona sesja logowania nie istnieje. Być może została już zakończona.
1313 0×0521 Określony przywilej nie istnieje.
1314 0×0522 Klient nie ma wymaganego przywileju.
1315 0×0523 Podana nazwa nie jest prawidłowo sformułowaną nazwą konta.
1316 0×0524 Określony użytkownik już istnieje.
1317 0×0525 Określony użytkownik nie istnieje.
1318 0×0526 Określona grupa już istnieje.
1319 0×0527 Określona grupa nie istnieje.
1320 0×0528 Określone konto użytkownika jest już członkiem określonej grupy albo określona grupa nie może być usunięta ponieważ zawiera ona członka.
1321 0×0529 Określone konto użytkownika nie jest członkiem określonego konta grupowego.
1322 0×052A Ostatnie pozostałe konto administracyjne nie może być wyłączone ani usunięte.
1323 0×052B Aktualizacja hasła jest niemożliwa. Wartość podana jako bieżące hasło jest nieprawidłowa.
1324 0×052C Aktualizacja hasła jest niemożliwa. Wartość podana jako nowe hasło zawiera wartości niedopuszczalne w hasłach.
1325 0×052D Aktualizacja hasła jest niemożliwa ponieważ została naruszona zasada aktualizacji hasła.
1326 0×052E Nieudane logowanie: nieznana nazwa użytkownika lub nieprawidłowe hasło.
1327 0×052F Nieudane logowanie: ograniczenie konta użytkownika.
1328 0×0530 Nieudane logowanie: przekroczenie ograniczenia czasu logowania.
1329 0×0531 Nieudane logowanie: użytkownik nie ma zezwolenia na logowanie się w tym komputerze.
1330 0×0532 Nieudane logowanie: określone hasło konta wygasło.
1331 0×0533 Nieudane logowanie: konto jest obecnie wyłączone.
1332 0×0534 Nie zostało wykonane odwzorowanie między nazwami kont a numerami ID zabezpieczenia.
1333 0×0535 Wystąpiło za dużo równoczesnych żądań identyfikatorów lokalnych użytkowników (LUID).
1334 0×0536 Brak dalszych identyfikatorów użytkowników lokalnych (LUID).
1335 0×0537 Podrzędna część numeru ID zabezpieczenia jest nieodpowiednia dla tego szczególnego przypadku.
1336 0×0538 Struktura listy kontroli dostępu (ACL) jest nieprawidłowa.
1337 0×0539 Struktura numeru ID zabezpieczenia jest nieprawidłowa.
1338 0×053A Struktura deskryptora zabezpieczenia jest nieprawidłowa.
1340 0×053C Dziedziczona lista kontroli dostępu (ACL) lub wprowadzenie kontroli dostępu (ACE) nie mogło być zbudowane.
1341 0×053D Serwer jest obecnie wyłączony.
1342 0×053E Serwer jest obecnie włączony.
1343 0×053F Podana wartość była nieodpowiednia dla identyfikatora uprawnień.
1344 0×0540 Brak dostępnej pamięci do aktualizacji informacji o zabezpieczeniach.
1345 0×0541 Określone atrybuty są nieprawidłowe lub niezgodne z atrybutami dla grupy jako całości.
1346 0×0542 Nie został podany poziom uosobienia albo podany poziom jest nieprawidłowy.
1347 0×0543 Otwarcie tokena o anonimowym poziomie zabezpieczenia jest niemożliwe.
1348 0×0544 Żądana klasa informacji sprawdzania była nieprawidłowa.
1349 0×0545 Typ tokena jest nieodpowiedni dla dokonanej próby jego użycia.
1350 0×0546 Niemożliwe jest wykonanie operacji zabezpieczenia na obiekcie, który nie ma przypisanego zabezpieczenia.
1351 0×0547 Wskazuje, że nie było kontaktu z serwerem Windows NT albo, że obiekty w domenie były chronione tak, że wyszukanie niezbędnej informacji było niemożliwe.
1352 0×0548 Menedżer zabezpieczenia kont (SAM) lub lokalny serwer zarządzania zabezpieczeniem (LSA) był w nieprawidłowym stanie do wykonania operacji zabezpieczenia.
1353 0×0549 Domena była w nieodpowiednim stanie do wykonania operacji zabezpieczenia.
1354 0×054A Ta operacja jest dozwolona tylko dla podstawowego kontrolera domeny.
1355 0×054B Określona domena nie istnieje.
1356 0×054C Określona domena już istnieje.
1357 0×054D Wykonano próbę przekroczenia limitu liczby domen na serwer.
1358 0×054E Wykonanie żądanej operacji jest niemożliwe ponieważ wystąpiła katastrofalna awaria nośnika lub uszkodzenie struktury danych na dysku.
1359 0×054F Baza danych zabezpieczenia kont zawiera wewnętrzną niezgodność.
1360 0×0550 Ogólne typy dostępu były zawarte w masce dostępu, która powinna być już odwzorowana na typy nie-ogólne.
1361 0×0551 Niepoprawny format deskryptora zabezpieczenia (absolutny lub auto-relatywny).
1362 0×0552 Żądana akcja jest ograniczona w użyciu tylko przez procesy logowania. Proces wywołujący nie został zarejestrowany jako proces logowania.
1363 0×0553 Uruchomienie nowej sesji logowania z numerem ID, który już jest w użyciu jest niemożliwe.
1364 0×0554 Określony pakiet potwierdzenia tożsamości jest nieznany.
1365 0×0555 Sesja logowania nie jest w stanie zgodnym z żądaną operacją.
1366 0×0556 Numer ID sesji logowania jest już w użyciu.
1367 0×0557 Żądanie logowania zawierało nieprawidłowy typ wartości logowania.
1368 0×0558 Dopóki dane są odczytywane z nazwanego potoku, niemożliwe jest uosobienie poprzez ten potok.
1369 0×0559 Stan transakcji poddrzewa rejestru jest niezgodny z żądaną operacją.
1370 0×055A Wykryto uszkodzenie wewnętrznego zabezpieczenia bazy danych.
1371 0×055B Wykonanie tej operacji na wbudowanych kontach jest niemożliwe.
1372 0×055C Wykonanie tej operacji na tej wbudowanej grupie specjalnej jest niemożliwe.
1373 0×055D Wykonanie tej operacji na tym wbudowanym specjalnym użytkowniku jest niemożliwe.
1374 0×055E Użytkownik nie może być usunięty z grupy ponieważ grupa jest obecnie podstawową grupą użytkowników.
1375 0×055F Token jest już w użyciu jako token podstawowy.
1376 0×0560 Określona grupa lokalna nie istnieje.
1377 0×0561 Określona nazwa konta nie jest członkiem grupy lokalnej.
1378 0×0562 Określona nazwa konta jest już członkiem grupy lokalnej.
1379 0×0563 Określona grupa lokalna już istnieje.
1380 0×0564 Nieudane logowanie: użytkownikowi nie przyznano żądanego typu logowania w tym komputerze.
1381 0×0565 Została przekroczona maksymalna liczba sekretów, które mogą być przechowywane w pojedynczym systemie.
1382 0×0566 Długość sekretu przekracza maksymalną dopuszczalną wartość.
1383 0×0567 Baza danych lokalnego zabezpieczenia zawiera wewnętrzną niezgodność.
1384 0×0568 Podczas próby logowania kontekst zabezpieczenia użytkownika zakumulował za dużo numerów ID zabezpieczenia.
1385 0×0569 Nieudane logowanie: użytkownikowi nie przyznano żądanego typu logowania w tym komputerze.
1386 0×056A Do zmiany hasła użytkownika konieczne jest krzyżowo zaszyfrowane hasło.
1387 0×056B Dodanie do grupy lokalnej nowego członka nie było możliwe, ponieważ ten członek nie istnieje.
1388 0×056C Dodanie do grupy lokalnej nowego członka nie było możliwe, ponieważ ten członek ma zły typ konta.
1389 0×056D Określono za dużo numerów ID zabezpieczenia.
1390 0×056E Do zmiany tego hasła użytkownika konieczne jest krzyżowo zaszyfrowane hasło.
1391 0×056F Wskazuje, że ACL nie zawiera możliwych do dziedziczenia elementów
1392 0×0570 Plik lub katalog jest uszkodzony i nieczytelny.
1393 0×0571 Struktura dysku jest uszkodzona i nieczytelna.
1394 0×0572 Brak klucza sesji użytkownika dla określonej sesji logowania.
1395 0×0573 Usługa, do której próbujesz dostępu, ma licencję tylko na określoną liczbę połączeń. Nie można zwiększyć liczby połączeń, gdyż istnieje już tyle połączeń, ile usługa może zaakceptować.
1400 0×0578 Nieprawidłowe dojście okna.
1401 0×0579 Nieprawidłowe dojście menu.
1402 0×057A Nieprawidłowe dojście kursora.
1403 0×057B Nieprawidłowe dojście tabeli przyśpieszacza.
1404 0×057C Nieprawidłowe dojście mechanizmu przechwytywania.
1405 0×057D Nieprawidłowe dojście do struktury wielooknowej.
1406 0×057E Utworzenie okna podrzędnego najwyższego poziomu jest niemożliwe.
1407 0×057F Znalezienie okna klasy okna jest niemożliwe.
1408 0×0580 Nieprawidłowe okno, należy ono do innego wątku.
1409 0×0581 Klawisz przyśpieszający jest już zarejestrowany.
1410 0×0582 Klasa już istnieje.
1411 0×0583 Klasa nie istnieje.
1412 0×0584 Klasa ma wciąż otwarte okna.
1413 0×0585 Nieprawidłowy indeks.
1414 0×0586 Nieprawidłowe dojście ikony.
1415 0×0587 Używane są słowa prywatnego okna DIALOG.
1416 0×0588 Identyfikator pola listy nie został znaleziony.
1417 0×0589 Nie znaleziono symboli wieloznacznych.
1418 0×058A Wątek nie ma otwartego Schowka.
1419 0×058B Klawisz przyśpieszający nie jest zarejestrowany.
1420 0×058C Okno nie jest prawidłowym oknem dialogu.
1421 0×058D Numer ID elementu sterującego nie został znaleziony.
1422 0×058E Nieprawidłowy komunikat do pola kombi ponieważ nie ma ono edycyjnego elementu sterującego.
1423 0×058F Okno nie jest polem kombi.
1424 0×0590 Wysokość musi być mniejsza niż 256.
1425 0×0591 Nieprawidłowe dojście kontekstu urządzenia (DC).
1426 0×0592 Nieprawidłowy typ procedury haka.
1427 0×0593 Nieprawidłowa procedura haka.
1428 0×0594 Ustawienie nie-lokalnego haka bez dojścia modułu jest niemożliwe.
1429 0×0595 Ta procedura haka może być ustawiona tylko globalnie.
1430 0×0596 Procedura haka dziennika jest już zainstalowana.
1431 0×0597 Procedura haka nie jest zainstalowana.
1432 0×0598 Nieprawidłowy komunikat dla pola listy z pojedynczym wyborem.
1433 0×0599 Polecenie LB_SETCOUNT przesłane do pola listy non-lazy.
1434 0×059A To pole listy nie obsługuje znaków tabulacji.
1435 0×059B Zniszczenie obiektu utworzonego przez inny wątek jest niemożliwe.
1436 0×059C Okna podrzędne nie mogą mieć menu.
1437 0×059D Okno nie ma menu systemowego.
1438 0×059E Nieprawidłowy styl okna komunikatu.
1439 0×059F Nieprawidłowy parametr systemowy (SPI_*).
1440 0×05A0 Ekran jest już zablokowany.
1441 0×05A1 Wszystkie dojścia okien w strukturze o wielu pozycjach okien muszą mieć to samo okno nadrzędne.
1442 0×05A2 Okno nie jest oknem podrzędnym.
1443 0×05A3 Nieprawidłowe polecenie GW_* .
1444 0×05A4 Nieprawidłowy identyfikator wątku.
1445 0×05A5 Przetwarzanie komunikatu z okna, które nie jest oknem interfejsu wielokrotnego dokumentu (MDI) jest niemożliwe.
1446 0×05A6 Menu wyskakujące jest już aktywne.
1447 0×05A7 Okno nie ma pasków przewijania.
1448 0×05A8 Zakres paska przewijania nie może być większy niż 0×7FFF.
1449 0×05A9 Pokazanie lub usunięcie okna określoną metodą jest niemożliwe.
1450 0×05AA Brak zasobów systemu do zakończenia żądanej usługi.
1451 0×05AB Brak zasobów systemu do zakończenia żądanej usługi.
1452 0×05AC Brak zasobów systemu do zakończenia żądanej usługi.
1453 0×05AD Brak zasobów do zakończenia żądanej usługi.
1454 0×05AE Brak zasobów do zakończenia żądanej usługi.
1455 0×05AF Plik stronicowania jest za mały do zakończenia tej operacji.
1456 0×05B0 Nie odnaleziono elementu menu.
1500 0×05DC Plik rejestru zdarzeń jest uszkodzony.
1501 0×05DD Obsługa rejestrowania zdarzeń nie mogła być uruchomiona ponieważ było niemożliwe otwarcie rejestru zdarzeń.
1502 0×05DE Plik rejestru zdarzeń jest pełny.
1503 0×05DF Plik rejestru zdarzeń zmienił się między odczytami.
1700 0×06A4 Powiązanie ciągu jest nieprawidłowe.
1701 0×06A5 Dojście powiązania jest nieprawidłowego typu.
1702 0×06A6 Dojście powiązania jest nieprawidłowe.
1703 0×06A7 Sekwencja protokołu RPC nie jest obsługiwana.
1704 0×06A8 Sekwencja protokołu RPC jest nieprawidłowa.
1705 0×06A9 Uniwersalny, unikatowy identyfikator ciągu (UUID) jest nieprawidłowy.
1706 0×06AA Format punktu końcowego jest nieprawidłowy.
1707 0×06AB Adres sieciowy jest nieprawidłowy.
1708 0×06AC Nie znaleziono punktu końcowego.
1709 0×06AD Wartość dopuszczalnego czasu jest nieprawidłowa.
1710 0×06AE Uniwersalny, unikatowy identyfikator obiektu (UUID) nie został znaleziony.
1711 0×06AF Uniwersalny, unikatowy identyfikator obiektu (UUID) został już zarejestrowany.
1712 0×06B0 Typ uniwersalnego, unikatowego identyfikatora (UUID) został już zarejestrowany.
1713 0×06B1 Serwer RPC już oczekuje wywołania.
1714 0×06B2 Nie zarejestrowano żadnych sekwencji protokołu.
1715 0×06B3 Serwer RPC nie oczekuje wywołania.
1716 0×06B4 Typ menedżera jest nieznany.
1717 0×06B5 Interfejs jest nieznany.
1718 0×06B6 Brak powiązań.
1719 0×06B7 Nie ma sekwencji protokołów.
1720 0×06B8 Utworzenie punktu końcowego jest niemożliwe.
1721 0×06B9 Do wykonania tej operacji jest dostępnych za mało zasobów.
1722 0×06BA Serwer RPC jest niedostępny.
1723 0×06BB Serwer RPC jest zbyt zajęty, aby wykonać tę operację.
1724 0×06BC Opcje sieciowe są nieprawidłowe.
1725 0×06BD W tym wątku nie ma aktywnego wywołania zdalnej procedury.
1726 0×06BE Zdalne wywołanie procedury nie udało się.
1727 0×06BF Zdalne wywołanie procedury nie udało się i nie zostało wykonane.
1728 0×06C0 Wystąpił błąd protokołu zdalnego wywołania procedury (RPC).
1730 0×06C2 Składnia transferu nie jest obsługiwana przez serwer RPC.
1732 0×06C4 Typ uniwersalnego, unikatowego identyfikatora (UUID) nie jest obsługiwany.
1733 0×06C5 Etykietka jest nieprawidłowa.
1734 0×06C6 Granice tablicy są nieprawidłowe.
1735 0×06C7 Powiązanie nie zawiera nazwy wprowadzania.
1736 0×06C8 Składnia nazwy jest nieprawidłowa.
1737 0×06C9 Składnia nazwy nie jest obsługiwana.
1739 0×06CB Brak dostępnych adresów sieciowych do utworzenia uniwersalnego unikatowego identyfikatora (UUID).
1740 0×06CC Punkt końcowy jest duplikatem.
1741 0×06CD Typ legalizacji jest nieznany.
1742 0×06CE Maksymalna liczba wywołań jest za mała.
1743 0×06CF Ciąg jest za długi.
1744 0×06D0 Sekwencja protokołu RPC nie została znaleziona.
1745 0×06D1 Numer procedury jest poza zakresem.
1746 0×06D2 Powiązanie nie zawiera żadnych informacji legalizacji.
1747 0×06D3 Usługa sprawdzania tożsamości jest nieznana.
1748 0×06D4 Poziom sprawdzania tożsamości jest nieznany.
1749 0×06D5 Kontekst zabezpieczenia jest nieprawidłowy.
1750 0×06D6 Usługa autoryzacji jest nieznana.
1751 0×06D7 Wprowadzona informacja jest nieprawidłowa.
1752 0×06D8 Punkt końcowy serwera nie może wykonać operacji.
1753 0×06D9 Nie ma więcej dostępnych punktów końcowych z programu odwzorowania punktów końcowych.
1754 0×06DA Żadne interfejsy nie zostały wyeksportowane.
1755 0×06DB Nazwa wprowadzonej informacji jest niekompletna.
1756 0×06DC Opcja wersji jest nieprawidłowa.
1757 0×06DD Nie ma więcej członków.
1758 0×06DE Nie ma nic do cofnięcia eksportowania.
1759 0×06DF Interfejs nie został znaleziony.
1760 0×06E0 Wprowadzona informacja już istnieje.
1761 0×06E1 Wprowadzona informacja nie została znaleziona.
1762 0×06E2 Obsługa nazw jest niedostępna.
1763 0×06E3 Rodzina adresów sieciowych jest nieprawidłowa.
1764 0×06E4 Żądana operacja nie jest obsługiwana.
1765 0×06E5 Nie jest dostępny kontekst zabezpieczenia umożliwiający uosobienie.
1766 0×06E6 Wystąpił błąd wewnętrzny w procedurze zdalnego wywołania (RPC).
1767 0×06E7 Serwer RPC próbował wykonać dzielenie liczby całkowitej przez zero.
1768 0×06E8 W serwerze RPC wystąpił błąd adresowania.
1769 0×06E9 Operacja zmiennoprzecinkowa serwera RPC spowodowała dzielenie przez zero.
1770 0×06EA Niedomiar (underflow) zmiennoprzecinkowy wystąpił w serwerze RPC.
1771 0×06EB Nadmiar (overflow) zmiennoprzecinkowy wystąpił na serwerze RPC.
1772 0×06EC Lista serwerów RPC dostępnych do powiązania autodojść została wyczerpana.
1773 0×06ED Otwarcie pliku tablicy translacji znaków jest niemożliwe.
1774 0×06EE Plik zawierający tablicę translacji znaków ma mniej niż 512 bajtów.
1775 0×06EF Dojście z zerowym kontekstem (null context handle) zostało przekazane od klienta do hosta w czasie zdalnego wywołania procedury.
1777 0×06F1 Dojście kontekstu zmieniło się podczas procedury zdalnego wywołania.
1778 0×06F2 Dojścia powiązania przekazane do zdalnego wywołania procedury nie odpowiadają sobie.
1779 0×06F3 Procedura wejścia nie może uzyskać dojścia do zdalnego wywołania procedury.
1780 0×06F4 Wskaźnik zerowego odwołania (null reference pointer) został przekazany do procedury wejścia.
1781 0×06F5 Wartość zliczona jest poza zakresem.
1782 0×06F6 Liczba bajtów jest za mała.
1783 0×06F7 Procedura wejścia odebrała błędne dane.
1784 0×06F8 Podany bufor użytkownika jest nieodpowiedni dla żądanej operacji.
1785 0×06F9 Nie rozpoznany nośnik dysku. Może być nie sformatowany.
1786 0×06FA Stacja robocza nie ma sekretu powierniczego.
1787 0×06FB Baza danych SAM w serwerze Windows NT nie ma konta komputerowego dla związku powierniczego tej stacji roboczej.
1788 0×06FC Nie udały się powiernicze relacje między domeną podstawową a domeną podrzędną.
1789 0×06FD Nie udały się powiernicze relacje między tą stacją roboczą a domeną podstawową.
1790 0×06FE Logowanie w sieci nie udało się.
1791 0×06FF Zdalne wywołanie procedury jest już w toku dla tego wątku.
1792 0×0700 Wykonano próbę zalogowania lecz sieciowa usługa logowania nie została uruchomiona.
1793 0×0701 Konto użytkownika wygasło.
1794 0×0702 Program przeadresowujący jest w użyciu i nie może być usunięty z pamięci.
1795 0×0703 Określony sterownik drukarki jest już zainstalowany.
1796 0×0704 Określony port jest nieznany.
1797 0×0705 Sterowniki drukarki jest nieznany.
1798 0×0706 Procesor wydruku jest nieznany.
1799 0×0707 Określony plik rozdzielający jest nieprawidłowy.
1800 0×0708 Określony priorytet jest nieprawidłowy.
1801 0×0709 Nazwa drukarki jest nieprawidłowa.
1802 0×070A Drukarka już istnieje.
1803 0×070B Polecenie drukarki jest nieprawidłowe.
1804 0×070C Określony typ danych jest nieprawidłowy.
1805 0×070D Określone środowisko jest nieprawidłowe.
1806 0×070E Nie ma więcej powiązań.
1807 0×070F Użyte konto jest międzydomenowym kontem powierniczym. Aby uzyskać dostęp do tego serwera użyj globalnego lub lokalnego konta użytkownika.
1808 0×0710 Użyte konto jest kontem komputera. Aby uzyskać dostęp do tego serwera użyj globalnego lub lokalnego konta użytkownika.
1809 0×0711 Użyte konto jest kontem powierniczym serwera. Aby uzyskać dostęp do tego serwera użyj globalnego lub lokalnego konta użytkownika.
1810 0×0712 Nazwa lub numer ID (SID) określonej domeny jest niezgodny z informacją powierniczą dla tej domeny.
1811 0×0713 Serwer jest w użyciu i nie może być usunięty z pamięci.
1812 0×0714 Określony plik obrazu nie zawierał sekcji zasobów.
1813 0×0715 Określony typ zasobu nie może być znaleziony w pliku obrazu.
1814 0×0716 Określona nazwa zasobu nie może być znaleziona w pliku obrazu.
1815 0×0717 Określony numer ID języka zasobu nie może być znaleziony w pliku obrazu.
1816 0×0718 Brak wystarczającej ilości znaków cudzysłowu do przetworzenia tego polecenia.
1817 0×0719 Żadne interfejsy nie zostały zarejestrowane.
1818 0×071A Serwer został zmieniony podczas przetwarzania tego wywołania.
1819 0×071B Dojście powiązania nie zawiera wszystkich wymaganych informacji.
1820 0×071C Awaria komunikacji.
1821 0×071D Żądany poziom sprawdzania tożsamości nie jest obsługiwany.
1822 0×071E Nie zarejestrowano nazwy głównej.
1823 0×071F Określony błąd nie jest prawidłowym kodem błędu protokołu zdalnego wywołania procedury (RPC).
1824 0×0720 Alokowano w systemie UUID, które jest prawidłowe tylko w tym komputerze.
1825 0×0721 Wystąpił błąd specyficzny dla pakietu zabezpieczeń.
1826 0×0722 Wątek nie został anulowany.
1827 0×0723 Nieprawidłowa operacja na dojściu kodowania/deko­dowania.
1828 0×0724 Niezgodna wersja pakietu szeregującego (serializing).
1829 0×0725 Niezgodna wersja procedury wejścia RPC.
1898 0×076A Członek grupy nie został znaleziony.
1899 0×076B Utworzenie bazy danych odwzorowania punktu końcowego było niemożliwe.
1900 0×076C Uniwersalny, unikatowy identyfikator obiektu (UUID) jest zerowym UUID.
1901 0×076D Określony czas jest nieprawidłowy.
1902 0×076E Określona nazwa formularza jest nieprawidłowa.
1903 0×076F Określony rozmiar formularza jest nieprawidłowy
1904 0×0770 Określone dojście drukarki już oczekuje
1905 0×0771 Określona drukarka została usunięta
1906 0×0772 Stan drukarki jest nieprawidłowy
1907 0×0773 Użytkownik musi zmienić hasło przed swoim pierwszym logowaniem.
1908 0×0774 Znalezienie kontrolera tej domeny było niemożliwe.
1909 0×0775 Wywoływane konto jest obecnie zablokowane i zalogowanie się na nim jest niemożliwe.
2000 0×07D0 Format piksela jest nieprawidłowy.
2001 0×07D1 Określony program obsługi jest nieprawidłowy.
2002 0×07D2 Styl okna lub klasa atrybutów jest nieodpowiednia dla tej operacji.
2003 0×07D3 Żądana operacja metapliku nie jest obsługiwana.
2004 0×07D4 Żądana operacja transformacji nie jest obsługiwana.
2005 0×07D5 Żądana operacja clipping nie jest obsługiwana.
2202 0×089A Określona nazwa użytkownika jest nieprawidłowa.
2250 0×08CA To połączenie sieciowe nie istnieje.
2401 0×0961 To połączenie sieciowe ma otwarte pliki lub aktywne żądania.
2402 0×0962 Aktywne połączenia wciąż istnieją.
2404 0×0964 Urządzenie jest w użyciu przez aktywny proces i nie może być odłączone.
3000 0×0BB8 Określony monitor wydruku jest nieznany.
3001 0×0BB9 Określony program obsługi drukarki jest obecnie w użyciu.
3002 0×0BBA Plik buforowy nie został znaleziony.
3003 0×0BBB Wywołanie StartDocPrinter nie zostało wysłane.
3004 0×0BBC Wywołanie AddJob nie zostało wysłane.
3005 0×0BBD Określony procesor wydruku jest już zainstalowany.
3006 0×0BBE Określony monitor wydruku jest już zainstalowany.
4000 0×0FA0 WINS napotkał na błąd podczas przetwarzania polecenia.
4001 0×0FA1 Lokalny WINS nie może być usunięty.
4002 0×0FA2 Nie udał się import z pliku.
4003 0×0FA3 Wykonanie kopii zapasowej nie udało się. Czy poprzednio była wykonywana pełna kopia?
4004 0×0FA4 Kopia zapasowa nie udała się. Sprawdź katalog, do którego jest wykonywana kopia zapasowa bazy danych.
4005 0×0FA5 Nazwa nie istnieje w bazie danych WINS.
4006 0×0FA6 Replikowanie z nie skonfigurowanym partnerem jest niedozwolone.
6118 0×17E6 Lista serwerów dla tej grupy roboczej jest obecnie niedostępna

Źródło: forum.dzikie.net

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (2 głosy)