[#] Listing wszystkich zainstalowanych programów i łat w pliku tekstowym

( Ostatnio zmieniony ndz., 14/12/2008 - 14:58 )
 

get_apps.vbs

' Poniższy skrypt tworzy listing wszystkich zainstalowanych programów i łat w pliku tekstowym.
'
strHost = "."

Const HKLM = &H80000002

Set objReg = GetObject("winmgmts://" & strHost & _
  "/root/default:StdRegProv")

Const strBaseKey = _
  "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\"

objReg.EnumKey HKLM,strBaseKey,arrSubKeys

Const klucz = _
  "SYSTEM\ControlSet001\Control\ComputerName\ComputerName"

nn = objReg.GetStringValue(HKLM,klucz & strSubKey,_
    "ComputerName",nazwa_kompa)

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

logfile = "c:\" & nazwa_kompa & "_Software.txt"

For Each strSubKey In arrSubKeys
  intRet = objReg.GetStringValue(HKLM,strBaseKey & strSubKey,_
    "DisplayName",strValue)
  If intRet <> 0 Then
    intRet = objReg.GetStringValue(HKLM,strBaseKey & strSubKey,_
    "QuietDisplayName",strValue)
  End If

  If (strValue <> "") and (intRet = 0) Then
    set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    set handle = fs.OpenTextFile(logfile,8,true)
    handle.WriteLine strValue
    handle.close
End If
Next
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (3 głosy)