[#] Szybkie numerowanie linii

( Ostatnio zmieniony wt., 17/06/2008 - 14:05 )
 

Przykłady:

AWK

#!/usr/bin/awk -f
#< Quick line numbering awk script

BEGIN { c = 0; }

{
  c++;
  printf( "%6d: %s\n", c, $0 );
}

NL

Ponumerować linie w pliku tekstowym

cat plik.txt | nl > nowy_plik.txt

lub

nl plik.txt > nowy_plik.txt

Ponumerować wynik polecenia lsmod

lsmod | nl

Zobacz manual:

NAZWA
  nl - ponumeruj linie plików

SKŁADNIA
  nl [-h styl] [-b styl] [-f styl] [-p] [-d zz]
    [-v numer-pocz] [-i przyrost] [-l linie]
    [-s separator-linii] [-w numer] [-n format]
    [--header-numbering=styl] [--body-numbering=styl]
    [--footer-numbering=styl] [--first-page=numer]
    [--page-increment=numer] [--join-blank-lines=numer]
    [--no-renumber] [--number-separator=łańcuch]
    [--number-width=numer] [--number-format=format]
    [--section-delimiter=zz] [--help] [--version]
    [plik...]

OPIS
  Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie doku-
  mentacja Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
     pinfo nl
  lub
     info nl.

  Ta strona podręcznika opisuje polecenie nl w wersji GNU.

  nl kopiuje na standardowe wyjście każdy podany plik, lub standardowe wejście jeśli nie podano żadnego lub podano plik zwany '-',
  dodając do wszystkich lub niektórych linii ich numery.

  nl traktuje swoje wejście jako złożone ze stron logicznych; domyślnie, numer linii jest zmieniany na 1 na górze każdej strony log-
  icznej. nl traktuje wszystkie pliki wejściowe jako pojedynczy dokument; nie zmienia on numerów linii ani stron logicznych między
  plikami.

  Strona logiczna składa się trzech sekcji: nagłówka, treści i stopki. Każda z tych sekcji może być pusta. Każdą można ponumerować w
  stylu innym od pozostałych.

  Początki sekcji stron logicznych są zaznaczone w pliku wejściowym przez linię zawierającą niczego poza jednym z łańcuchów
  ograniczających pokazanych poniżej:

  \:\:\: początek nagłówka
  \:\: początek treści
  \: początek stopki

  Owe dwa znaki, z których składają się te łańcuchy można zmienić opcją (patrz niżej), ale wzoru i długości każdego z nich zmienić nie
  można.

  Łańcuchy ograniczające sekcję są zastępowane w wyjściu pustą linią.  Wszelki tekst występujący przed pierwszym łańcuchem
  ograniczającym sekcję w pliku wejściowym jest uważany za część sekcji treści, tak więc plik, który nie zawiera żadnych łańcuchów
  ograniczających sekcje jest uważany za składający się z pojedynczej sekcji treści.

OPCJE
  -h, --header-numbering=styl
     Styl nagłówka. Patrz --footer-numbering.

  -b, --body-numbering=styl
     Styl treści. Patrz --footer-numbering.

  -f, --footer-numbering=styl
     Wybiera styl numerowania linii w sekcji stopki każdej strony logicznej. Kiedy linia nie jest numerowana, bieżący jej numer
     nie jest zwiększany, ale znak oddzielający numery jest nadal przed nią wstawiany. Style to:

     a   numeruje wszystkie linie

     t   numeruje tylko linie niepuste (domyślnie w treści)

     n   nie numeruje żadnych linii (domyślnie w nagłówku i stopce)

     pregexp
         numeruje tylko linie zawierające coś pasującego do regexp

  -p, --no-renumber
     Nie zaczyna numerów linii od nowa na początku strony logicznej.

  -v, --first-page=numer
     Ustawia początkowy numer linii na każdej stronie logicznej na numer (domyślnie 1).

  -i, --page-increment=liczba
     Zwiększa numery linii o liczba (domyślnie 1).

  -l, --join-blank-lines=numer
     Uważa przy numerowaniu liczba (domyślnie 1) kolejnych linii pustych za jedną linię logiczną, i numeruje tylko ostatnią z
     nich. Tam gdzie występuje mniej niż liczba kolejnych linii pustych, nie numeruje ich. Pusta linia to taka, która nie zawiera
     żadnych znaków, nawet spacji czy tabulacji.

  -s, --number-separator=łańcuch
     Oddziela w wyjściu numer linii od tekstu linii używając łańcucha (domyślnie znak tabulacji).

  -w, --number-width=liczba
     Używa liczba znaków dla numerów linii (domyślnie 6).

  -n, --number-format=format
     Wybiera format numerowania linii:

     ln   wyrównane do lewej, bez początkowych zer

     rn   wyrównane do prawej, bez początkowych zer (domyślnie)

     rz   wyrównane do prawej, początkowe zera

  -d, --section-delimiter=zz
     Ustawia dwa znaki ogranicznika, które oznaczają początki sekcji strony logicznej -- domyślnie ''. Jeśli podano tylko jeden,
     drugim pozostaje ':'. (Pamiętaj o ochronie '\' lub innych znaków przed interpretacją przez powłokę.  Użyj cytowania lub
     dodatkowych odwrotnych ukośników. Aby wprowadzić '\', należy użyć '\\').

  --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy pracę.

  --version
     Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
  Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do .

COPYRIGHT
  Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
  This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
  PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
  cat(1), tac(1), od(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA
  Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi tekstowych GNU wersji 2.0.
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)